Katastr nemovitostí

Geometrický plán se vyhotovuje pro:

 • rozdělení pozemku
 • změna hranice pozemku
 • vyznačení obvodu budovy (novostavba rodinného domu, průmyslová hala atd.)
 • vyznačení změny obvodu budovy (přístavba k rodinnému domu atd.)
 • vyznačení vodního díla (jez, hráz, přehrada atd.)
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • průběh hranice určené soudem
 • průběh vytýčené nebo upřesněné hranice pozemku
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • rozdělení pozemku pro stavbu neevidovanou v KN (venkovní přístřešek, hala atd.)
 • změnu hranice katastrálního území
 • souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemku

Pozn.:geometrický plán je technický podklad pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin a spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací (SGI) a souboru popisných informací (SPI)

Vytyčení hranice pozemku pro:

 • investiční výstavbu (bez vytyčovacího náčrtu, dočasná stabilizace)
 • ověření dosavadního průběhu hranice (zaměření skutečnosti a porovnání odchylek)
 • vytyčení pro soudní řízení
 • vytyčení hranice s náležitostmi pro Katastr nemovitosti (vytyčovací náčrt)

Pozn.: základním podkladem pro vytyčení hranice pozemku je jeho geometrické a polohové určení evidované v souboru geodetických informací (SGI).K určení vytyčovacích prvků se vždy využijí přímo měřené údaje z původního výsledku zeměměřické činnosti. Pro vytyčení se mohou využít i údaje jiného výsledku zeměměřických činností, není-li zjištěn jejich rozpor s platným geometrickým a polohovým určením.Pro vytyčení se přednostně využije geometrický základ měření, z něhož byla hranice geometricky a polohově určena.Vytyčené lomové body hranice se v terénu označí trvalým způsobem (znak z plastu, žulový kámen atd.), pokud z protokolu o vytyčení hranice pozemků nevyplývá nesouhlas vlastníka, který je přítomný na ústním jednání, s průběhem a označením vytyčené hranice pozemků. V ostatních případech se lomové body označí dočasným způsobem (kolíkem, geo brčkem), nejsou-li již označeny. Správnost vytyčení hranice pozemku se ověří kontrolním měřením.

Ing. Jaromír Benedikt

geodetická kancelář

Doručovací Adresa
(kancelář Šumperk):
Prievidzská 11
787 01 Šumperk

Adresa
(kancelář Olomouc):
Norská 216/34, Neředín
779 00 Olomouc

Telefon:
777 099 066

E-mail:
jaro.bene@seznam.cz

Nejsem plátce DPH